สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่น จะต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล โดยคำนึงถึงมารยาทที่ดี ในการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

จุดประสงค์

- บอกหลักการเล่านิทานได้

- เล่านิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอื่น

- เห็นประโยชน์ของการเล่านิทานพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

การเล่านิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นตนเอง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (การเล่านิทาน) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์