สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ตัวหารร่วม หรือตัวประกอบร่วม คือ จำนวนนับที่หารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปลงตัว

2. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของจำนวนนับใดๆ คือ ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด หรือตัวหารที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของจำนวนนับตั้งแต่ 3 จำนวนขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.8

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล