สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่าตัวประกอบร่วม หรือ ตัวหารร่วม ของจำนวนนับเหล่านั้น

2. ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เรียกว่าตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของจำนวนนับเหล่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมของจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป และหาตัวหารร่วมมาก(ห.ร.ม.) ของจำนวนนับเหล่านั้น

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.5

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง ตัวหารร่วม และ การหา ห.ร.ม. 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล