สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองจำนวน คือ 1 กับจำนวนนับนี้เรียกว่า จำนวนเฉพาะ

2. ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะและเป็นตัวประกอบเฉพาะ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.2

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล