สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ระบบย่อยอาหารเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ปาก ลิ้น ฟัน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ตับ ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก อาหารที่รับประทานเข้าไปจะถูกบดและย่อยให้เล็กลงในปาก แล้วเคลื่อนผ่านหลอดอาหารสู่กระเพาะอาหาร และถูกย่อยให้เล็กลงที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก อาหารต่าง ๆ จะถูกย่อยให้เป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าสู่หลอดเลือดได้และการย่อยเสร็จสิ้นที่ลำไส้เล็ก โดยตับจะสร้างน้ำดีช่วยทำให้ไขมันในลำไส้เล็กแตกตัวมีขนาดเล็กลงทำให้ถูกย่อยได้ง่ายขึ้น และตับอ่อนจะสร้างน้ำย่อยส่งมาช่วยย่อยอาหารในลำไส้เล็ก แล้วสารอาหารทั้งหมดถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่ผนังลำไส้เล็ก เพื่อลำเลียงสารอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ ส่วนอาหารที่ไม่ถูกย่อยจะเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เป็นกากอาหารที่จะถูกกำจัดออกทางทวารหนัก อวัยวะต่าง ๆ ในระบบย่อยอาหารที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 1.2 ป. 6/4 สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร

ว 1.2 ป. 6/5 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
ชั่วโมง สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (3) 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน)