สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ และข้อความเกี่ยวกับสำนวน ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

2) สะกดคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้

3) บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านได้

4) ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

          1) เขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 1 True or False

- ใบงานที่ 2 Let’s Think  

- ใบงานที่ 3 Describing People

- การออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยคเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

- การสะกดคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

- การบอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

- การตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและอ่าน

- การเขียนบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง What Is She Like? 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง