สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สระเอียะ เป็นคำที่มีใช้ไม่มาก มักเป็นคำในภาษาถิ่น เช่น แม่เหียะ และคำที่มาจากภาษาจีน เช่น เกี๊ยะ    (ชื่อรองเท้าแบบหนึ่ง) ขนมเปี๊ยะ (ชื่อขนมชนิดหนึ่ง) เจี๊ยะ (กิน) สระเอีย เป็นสระประสม เกิดจากการประสมของสระอีและสระอา ออกเป็นเสียงสระเอีย เช่นคำว่า เสีย เปีย เตี้ย เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป๒/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

จุดประสงค์

๑. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - บอกลักษณะคำที่ประสมสระเอียได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     - อ่านคำที่ประสมสระเอียได้ถูกต้อง

     - เขียนคำที่ประสมสระเอียได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ ๑๒ คำที่เกิดจากส่วนประกอบของคำ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง เอียะ เอีย พาเพลิน ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน