สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรากม หรือ แม่กม คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม มี ม ม้า เป็นตัวสะกดท้ายคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บอกลักษณะของคำในแม่กมได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

       - อ่านคำในแม่กม ได้ถูกต้อง

        - เขียนคำในแม่กม ได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๗ เรื่อง เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง มาชมมาตรากม (๑) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีบัตรคำและใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน