สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แม่กง หรือ มาตรากง คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กง มี ง งู เป็นตัวสะกดท้ายคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะของคำในแม่กงได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     - อ่านคำในแม่กงได้ถูกต้อง

     - เขียนคำในแม่กงได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

 

ใบงานที่ ๖ เรื่อง หาคำที่สะกดด้วยมาตรากง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง ตามหามาตรา กง (๒) ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน บทอ่านแม่และเนื้อเพลงอึ่งอ่าง)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน