สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การผันวรรณยุกต์ คือ การออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกต์ ซึ่งบางคำมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง

     • คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ เอก โท จัตวา

    • คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๕ เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

    • คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ สามัญ โท ตรี 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ป. 2/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

จุดประสงค์

     ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บอกหลักของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงได้

     ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

      - ผันวรรณยุกต์อักษรสูงได้ถูกต้อง

    ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - เห็นคุณค่าของการผันวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

 - กระดาษรูปมือ

 - แบบฝึกการผันวรรณยุกต์อักษรสูง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง รอบรู้ผันวรรณยุกต์(๒) ๑๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน