สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. อักษรไทย เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษาไทยและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีพยัญชนะ ๔๔ รูป ตั้งแต่ ก-ฮ

๒. สระในภาษาไทยมี ๒๑ รูป ๒๑ เสียง ได้แก่ สระเดี่ยว ๑๘ เสียง สระประสม ๓ เสียง เป็น ๒๑ เสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ป ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

จุดประสงค์

    ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    ๑) บอกพยัญชนะไทย ๔๔ ตัวได้

    ๒) บอกสระในภาษาไทยได้

    ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    ๑) ฝึกอ่านและเขียนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัวได้

    ๒) ฝึกอ่านและเขียนสระในภาษาไทยได้

   ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนพยัญชนะและสระในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

๑. ใบงานที่ ๑ ทบทวนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

๒. ใบงานที่ ๒ ทบทวนสระและตัวเลขไทย     

๓. ใบงานที่ ๓ แยกเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาว

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย(๑) ๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน