สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการซื้อขายสินค้าและบริการ ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่ตนเองผลิตขึ้นหรือให้บริการ ถ้าผู้ขายกำหนดราคาสินค้าแพง ผู้ซื้อก็จะมีกำลังในการซื้อน้อย แต่ถ้าผู้ขายกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับราคาที่ผู้ซื้อยินดีจ่าย ก็จะทำให้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 จุดประสงค์

1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย

3. เห็นความสำคัญระหว่าผู้ซื้อและผู้ขาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่อง   ความสัมพันธ์ผู้ซื้อและผู้ขาย

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย 25 มิ.ย. 64 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน