สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สินค้าต่างๆ ที่ใช้ในครอบครัว เช่น โต๊ะ ตู้ เตียงนอน ถ้วย จาน ล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้กว่าสำเร็จเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ต้องใช้ทรัพยากรและผ่านกระบวนการผลิตมากมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1 นักเรียนสามารถระบุทรัพยากรการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวได้

2 นักเรียนวิเคราะห์ทรัพยากรการผลิตสินค้าและบริการในครอบครัวได้

2 นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง สินค้าและบริการในครอบครัว

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง สินค้าและบริการในครอบครัว 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน