สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวและป้องกันอันตรายที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างมากในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งการใช้งานเทคโนโลยีจะต้อง เรียนรู้และปฏิบัติในการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) 29 มิ.ย. 64 (มีวีดิทัศน์, ใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ