สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างไฟล์นั้นจำเป็นต้องมีระบบการจัดการไฟล์ที่ดี เพื่อให้สามารถเรียกใช้และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายการจัดหมวดหมู่ไฟล์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
ชั่วโมง การใช้งานซอฟต์แวร์
เรื่อง การจัดการไฟล์ 22 มิ.ย. 64 (มีใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ