สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 0  2  4  6  8  เป็นจำนวนคู่

จำนวนที่มีหลักหน่วยเป็น 1  3  5  7  9  เป็นจำนวนคี่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนคู่ และจำนวนใดเป็นจำนวนคี่

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
     เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

     เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง จำนวนคู่และจำนวนคี่ 24 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ