สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีคุณธรรมในการทำงานจะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  ด้วยความปลอดภัย และมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายคุณธรรมในการทำงานช่างได้
2 สามารถเขียนประโยชน์ของคุณธรรมในการทำงานช่างได้
3 ตระหนักถึงคุณธรรมในการทำงานช่าง

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง คุณธรรมในการทำงานช่าง 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด