สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านอย่างถูกวิธี จะทำให้สามารถนำกลับมายืดอายุการใช้ได้อีก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
3 สามารถฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง การฝึกปฏิบัติซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด