สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์มีส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกายหลายส่วน แต่ละส่วนอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายแตกต่างกัน       

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1. ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกาย

2. สังเกตส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกของร่างกายของตนเองและของเพื่อน

3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การทำใบงานและอภิปรายในชั้นเรียน

2. การทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินด้านคุณธรรมด้วยแบบสังเกต

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรคำ )
แผนการสอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว