สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้

2. ทักษะการเปรียบเทียบลักษณะสำคัญการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

3. เห็นความสำคัญของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1. ใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ