สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

ระยะในงานทัศนศิลป์ คือการวาดเส้นเพื่อแสดงภาพเขียนสองมิติบนพื้นระนาบให้มองดูรู้สึกว่าเป็นสามมิติ  ดังที่เห็นปรากฏจริงเพื่อแสดงระยะใกล้  ไกล  หรือตื้น  ลึกได้สัดส่วน  เช่น  สิ่งที่อยู่ใกล้ตาจะเห็นขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ไกลตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป.4/6 บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ

จุดประสงค์

1 อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้มีระยะใกล้ ไกล

2 สร้างสรรค์ผลงานจากการวาดระยะใกล้ไกล

3 ตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ก่อร่างสร้างศิลป์
ชั่วโมง ก่อร่างสร้างศิลป์
เรื่อง ระยะในงานทัศนศิลป์ 5 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์