สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า และบริการต่างๆ ทั้งนี้จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี เป็นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์

1. อธิบายลักษณะอาชีพในชุมชนได้

2. การจำแนก อาชีพ สินค้า และบริการในชุมชน

3. เห็นความสำคัญของอาชีพในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง อาชีพในชุมชน

2. การถาม-ตอบ

3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
ชั่วโมง เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง ลักษณะอาชีพในชุมชนของตนเอง 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์