สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การพูดถามทุกข์สุข และการกล่าวลาเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เป็นสากล ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้การพูด ถามตอบ การทักทายและ การกล่าวลาที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต1.2 ป.2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์

 1. บอกความรู้สึกของบุคคลได้    
 2. พูดทักทายถามทุกข์สุขได้
 3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ    
 

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกความรู้สึกของบุคคล

2. การพูดทักทายถามทุกข์สุข

3. ใบงานที่ 1 How Are You?

4. ใบงานที่ 2 Fill in the Blanks

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 Hello
เรื่อง Hello! How Are You? 1 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร