สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่า เพราะเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยแต่ละภาค แต่ละท้องถิ่นมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างสรรค์แตกต่างกันออกไป แต่ทุกงานล้วนเป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ป.3/1 เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ป.3/2 อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้

3. สามารถวาดภาพระบายสีงานทัศนศิลป์ท้องถิ่นได้

4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รังสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง รังสรรค์งานศิลป์
เรื่อง ทัศนศิลป์ท้องถิ่น 11 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล