สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ  โดยวัตถุอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนจากกำลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้น  เมื่อมีแรงกระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง หรือถ้ามีแรงกระทำในทิศทางอื่นอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและอธิบายผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การดึง การผลัก และผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เรื่อง ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ตอนที่ 2) 2 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ