สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่หรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและอธิบายผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การดึง การผลัก และผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เรื่อง ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ (ตอนที่ 1) 30 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ