สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับการดึงและการผลัก

2.  สังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการดึงและการผลัก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการดึงและการผลักโดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงานฃ

2. ประเมินทักษะการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการดึงและการผลักด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การดึง การผลัก และผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เรื่อง การดึง การผลัก (ตอนที่ 3) 26 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ