สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อาหาร น้ำ และอากาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 1.2 ป. 3/1 บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินความรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2.  ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3.  ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 1) 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
ใบกิจกรรมประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์
คำถามหลังกิจกรรม เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตสัตว์