สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การแต่งเพลงเป็นการแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานควรมีทักษะในการอธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีกล่าวคือเหตุผลในการเลือกใช้จังหวะและการเรียบเรียงทำนอง การร้องเพลงและเล่นดนตรีให้มีคุณภาพนั้น บุคลิกภาพ ท่าทาง เทคนิคการหายใจ การใช้ไมโครโฟนเพื่อการขับร้องและเล่นดนตรี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลต่อ คุณภาพการขับร้องและเล่นดนตรีอย่างยิ่ง ผู้ขับร้องและผู้เล่นดนตรีต้องสามารถเปรียบเทียบ ผลงานตนเองกับผู้อื่นได้เพื่อใช้ในการพัฒนาผลงานดนตรีของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เทคนิคการขับร้องการเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงใช้เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออกและคุณภาพเสียงดนตรี

ด้านเจตคติ

          เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          ฉันทลักษณ์ การประพันธ์เพลงเกี่ยวข้าว เทคนิคการขับร้อง การเล่นดนตรี การแสดงออก และคุณภาพเสียงดนตรี หลักการให้เหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง และหลักการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ด้านทักษะ/กระบวนการ

          ขับร้องเพลง แต่งเพลง นำเสนอผลงานดนตรี เปรียบเทียบผลงาน

ด้านคุณลักษณะ

เห็นคุณค่าของดนตรี ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างสรรค์งานดนตรี
ชั่วโมง ร้องเพลงและเล่นดนตรี
เรื่อง ร้องเพลงและเล่นดนตรี (2) 16 ก.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด