สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิธีการของตนเองต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอวิธีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้

ด้านคุณลักษณะ

  แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
เรื่อง เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 13 ก.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์