สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเอาแสงเงา-สีมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความถูกต้องของแสงความสวยงามของรูปร่างรูปทรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของแสงเงา ในลักษณะต่างๆได้
2. อธิบายความหมายของสีในลักษณะต่างๆได้

ด้านทักษะ  

1. สร้างสรรค์แสงเงา ด้วยวิธีการต่าง ๆในงานทัศนศิลป์ได้
2. สร้างสรรค์สีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในงานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ทดสอบวัดความรู้

2. ประเมินทักษะ

3. สังเกตพฤติกรรม

 เครื่องมือ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมิน

3. แบบสังเกต

 เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง แสงเงา สี 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ