คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 24 ม.ค. 2567
198

   วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 46 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนผลิตรายการการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล อีกทั้งพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

   จากนั้น นายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ ,นายไพศาล ตรีนิธิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อการสอน ,นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศฯ ,นายสมมาตย์ พันธุ์เฮง หัวหน้าฝ่ายรายการ และนายอมรเทพ สุกสี หัวหน้าฝ่ายออกอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการบันทึกเทปรายการจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,กระบวนการตัดต่อ ,ระบบการออกอากาศ ,ห้องบันทึกรายการฉากจริง และฉากเสมือนจริง