ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวัชริยา เดชาสิทธิ์ และ ครูรติรส พงษาวดาร
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวัชริยา เดชาสิทธิ์ และ ครูรติรส พงษาวดาร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 1.1 พลังงานไฟฟ้า
  การใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า (1) วันที่ 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  การใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า (2) วันที่ 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า วันที่ 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร (1) วันที่ 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร (2) วันที่ 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
  ปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานเป็นอย่างไร (1) วันที่ 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
  ปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานเป็นอย่างไร (2) วันที่ 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานเป็นอย่างไร (3) วันที่ 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าหาได้อย่างไร วันที่ 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑o
  พลังงานไฟฟ้ากับการคิดค่าไฟฟ้า (1) วันที่ 24 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑๑
  พลังงานไฟฟ้ากับการคิดค่าไฟฟ้า (2) วันที่ 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  ตัวต้านทานทำหน้าที่อะไร (1) วันที่ 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบงาน)
๑๓
  ตัวต้านทานทำหน้าที่อะไร (2) วันที่ 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑๔
  ไดโอดทำหน้าที่อะไร วันที่ 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑๕
  ตัวเก็บประจุทำหน้าที่อย่างไร วันที่ 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
๑๖
  ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร (1) วันที่ 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๗
  ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร (2) วันที่ 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม)
๑๘
  การนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ (1) วันที่ 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๙
  การนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ (2) วันที่ 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  การนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ (3) วันที่ 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 3.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความ (1) วันที่ 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความ (2) วันที่ 9 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  การเกิดปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการข้อความ (3) วันที่ 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
  กฎทรงมวลและการถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี (1) วันที่ 19 ม.ค. 67 (มีใบงานใบกิจกรรม)
  กฎทรงมวลและการถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี (2) วันที่ 23 ม.ค. 67 (มีใบงานใบกิจกรรม)
  กฎทรงมวลและการถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี (3) วันที่ 23 ม.ค. 67 (มีใบความรู้ ใบกิจกรรม)
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส (1) วันที่ 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส (2) วันที่ 30 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ (1) วันที่ 30 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ (2) วันที่ 2 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
๑๑
  การเกิดสนิมเหล็ก วันที่ 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว (1) วันที่ 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว (2) วันที่ 9 ก.พ. 67 (มีใบความรู้)
๑๔
  การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี (1) วันที่ 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๕
  การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี (2) วันที่ 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 4.1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ (1) วันที่ 16 ก.พ. 67 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้ )
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ (2) วันที่ 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ (3) วันที่ 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน )
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ (4) วันที่ 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ )
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (1) วันที่ 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (2) วันที่ 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (3) วันที่ 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (1) วันที่ 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (2) วันที่ 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (3) วันที่ 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๑
  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (4) วันที่ 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ (5) วันที่ 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต (1) วันที่ 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต (2) วันที่ 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๕
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต (3) วันที่ 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๖
  ความหลากหลายทางชีวภาพ (1) วันที่ 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๗
  ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) วันที่ 26 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๘
  ความหลากหลายทางชีวภาพ (3) วันที่ 26 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๙
  การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (1) วันที่ 29 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๒o
  การดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (2) วันที่ 2 เม.ย. 67

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ