ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 136
แผนการสอนโดย นักวิชาการ สสวท.
ครูผู้สอน นักวิชาการ สสวท.

นักวิชาการ สสวท.
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

การเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 1.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 พ.ย. 64 (มีใบความรู้)
การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 2.1 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 2 พ.ย. 64
มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรื่อง 3.1 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 5 พ.ย. 64
ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
เรื่อง 4.1 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 9 พ.ย. 64
ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
เรื่อง 5.1 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 9 พ.ย. 64
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
เรื่อง 6.1 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 12 พ.ย. 64
ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เรื่อง 7.1 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 16 พ.ย. 64 (มีใบความรู้)
พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
เรื่อง 9.1 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 19 พ.ย. 64
กระแสไฟฟ้า
เรื่อง 10.1 กระแสไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า 23 พ.ย. 64
ความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 11.1 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 23 พ.ย. 64
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
เรื่อง 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์ไฟฟ้า 26 พ.ย. 64
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
เรื่อง 13.1 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 30 พ.ย. 64
วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
เรื่อง 14.1 วงจรไฟฟ้าแบบขนาน
  วงจรไฟฟ้าแบบขนาน 30 พ.ย. 64
การใช้พลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 15.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า
  การใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ธ.ค. 64
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
เรื่อง 16.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 1 ตัวต้านทาน และไดโอด 7 ธ.ค. 64
หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
เรื่อง 17.1 หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์
  หน้าที่ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตอนที่ 2 ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ 7 ธ.ค. 64
ความสว่าง
เรื่อง 18.1 ความสว่าง
  ความสว่าง 14 ธ.ค. 65
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
เรื่อง 19.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 14 ธ.ค. 64
การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
เรื่อง 20.1 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 17 ธ.ค. 64
การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 21.1 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 21 ธ.ค. 64
รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง 22.1 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 21 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้)
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
เรื่อง 23.1 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 24 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
เรื่อง 24.1 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 28 ธ.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปฏิกิริยาเคมี Rerun
เรื่อง 25.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 28 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้)
เรื่อง 25.2 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 4 ม.ค. 65
เรื่อง 25.3 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 4 ม.ค. 65
เรื่อง 25.4 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 7 ม.ค. 65
เรื่อง 25.5 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 11 ม.ค. 65
เรื่อง 25.6 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 11 ม.ค. 65
เรื่อง 25.7 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 14 ม.ค. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 25.8 วัสดุผสม
  วัสดุผสม 18 ม.ค. 65 (มีใบความรู้และผังมโนทัศน์)
เรื่อง 25.9 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 18 ม.ค. 65
เรื่อง 25.10 กระแสไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า 21 ม.ค. 65
เรื่อง 25.11 ความต่างศักย์ไฟฟ้า
  ความต่างศักย์ไฟฟ้า 25 ม.ค. 65
เรื่อง 25.12 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ
  ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 25 ม.ค.65
เรื่อง 25.13 แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งและภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง 28 ม.ค.65
เรื่อง 25.14 การหักเหของแสง
  การหักเหของแสง 1 ก.พ.65
เรื่อง 25.15 การสะท้อนกลับหมดของแสง
  การสะท้อนกลับหมดของแสง 1 ก.พ.65
เรื่อง 25.16 การกระจายของแสง
  การกระจายของแสง 4 ก.พ.65
เรื่อง 25.17 เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์
  เลนส์และภาพที่เกิดจากเลนส์ 8 ก.พ.65
เรื่อง 25.18 ความสว่าง
  ความสว่าง 8 ก.พ.65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ Rerun
เรื่อง 26.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  องค์ประกอบของระบบนิเวศ 11 ก.พ. 65
เรื่อง 26.2 การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร
  การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 15 ก.พ.65
เรื่อง 26.3 การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
  การสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต 15 ก.พ.65
เรื่อง 26.4 รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
  รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 18 ก.พ.65
เรื่อง 26.5 ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ
  ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับต่าง ๆ 22 ก.พ.65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 26.6 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 22 ก.พ. 65
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปฏิกิริยาเคมี/ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้า Rerun
เรื่อง 27.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเกิดปฏิกิริยาเคมี 25 ก.พ.65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 27.2 การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การถ่ายโอนความร้อนเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 มี.ค.65
เรื่อง 27.3 มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี
  มวลของสารเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี 1 มี.ค.65
เรื่อง 27.4 ปฏิกิริยาของกรดกับเบส
  ปฏิกิริยาของกรดกับเบส 4 มี.ค.65
เรื่อง 27.5 ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ
  ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ 8 มี.ค.65
เรื่อง 27.6 ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
  ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก 8 มี.ค.65
เรื่อง 27.7 ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 11 มี.ค.65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 27.8 วัสดุผสม
  วัสดุผสม 15 มี.ค.65 (มีใบความรู้และผังมโนทัศน์)
เรื่อง 27.9 พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ
  พอลิเมอร์ เซรามิก และโลหะ 15 มี.ค.65
เรื่อง 27.10 กระแสไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้า 18 มี.ค.65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ