ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 41
แผนการสอนโดย ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์และครูวรพรรณ์ ศรีอรุณ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้ผลิตผู้บริโภค
เรื่อง 1.1 ผู้ผลิตผู้บริโภค
  ความหมายและประเภทของทรัพยากร 15 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสำคัญของทรัพยากร 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน และบัตรภาพ)
  สินค้าน่ารู้ 29 พ.ค. 66
  การบริการ 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ 7 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยวิธีต่าง ๆ 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของภาษี 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ประเภทของภาษี 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี 21 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชน 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การแข่งขันทางการค้า 28 มิ.ย. 66 (มีแผนผังความคิด)
๑๓
  ผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บุคคลสำคัญของท้องถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ