ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
1
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 19 พ.ค. 63
2
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 21 พ.ค. 63
3
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 26 พ.ค. 63
4
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 28 พ.ค. 63
5
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 2 มิ.ย. 63
6
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 4 มิ.ย. 63
7
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 9 มิ.ย. 63
8
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 11 มิ.ย. 63
9
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (4) 16 มิ.ย. 63
10
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (5) 18 มิ.ย. 63
11
  เรื่อง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 23 มิ.ย. 63
12
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (1) 25 มิ.ย. 63
13
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 30 มิ.ย. 63
14
  เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (3) 2 ก.ค. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
1
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 9 ก.ค. 63
2
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 14 ก.ค. 63
3
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 16 ก.ค. 63
4
  เรื่อง ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 21 ก.ค. 63
5
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (1) 23 ก.ค. 63
6
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (2) 30 ก.ค. 63
7
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (3) 4 ส.ค. 63
8
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (4) 6 ส.ค. 63
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
1
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 11 ส.ค. 63
2
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 13 ส.ค. 63
3
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 18 ส.ค.63
4
  เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4)
5
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (1) 25 ส.ค. 63
6
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 27 ส.ค. 63
7
  เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 1 ก.ย 63
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
1
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (1) 3 ก.ย 63
2
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (2) 8 ก.ย 63
3
  เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (3) 10 ก.ย 63
4
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (1) 15 ก.ย 63
5
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (2) 17 ก.ย. 63
6
  เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (3) 22 ก.ย. 63
7
  เรื่อง ทบทวนความรู้ท้ายหน่วย 24 ก.ย. 63
8
  เรื่อง ทดสอบความรู้ท้ายหน่วย 29 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 1,767 3 วิทยาศาสตร์
  2. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 1,509 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By banana2519@hotmail.com | 15.05.18 | 4,017 18 วิทยาศาสตร์
  2. Post By kwankun90000@gmail.com | 30.05.18 | 3,859 14 วิทยาศาสตร์
  3. Post By jirarak2524@gmail.com | 21.05.18 | 2,435 5 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 1,767 3 วิทยาศาสตร์
  5. Post By wilaifo@gmail.com | 05.11.18 | 1,509 2 วิทยาศาสตร์