ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ย้อนรอยไทย
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส11102 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิใจในท้องถิ่น
เรื่อง 2.1 เรื่อง ชุมชนของเรา
1
  เรื่อง ชุมชนของเรา (1) 20 ก.ค. 63
2
  เรื่อง ชุมชนของเรา (2) 27 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
1
  เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (1) 3 ส.ค. 63
2
  เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (2) 10 ส.ค. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
1
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว (1) 17 ส.ค. 63
2
  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว (2) 24 ส.ค. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
1
  เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง (1) 31 ส.ค. 63
2
  เรื่อง สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง (2) 7 ก.ย. 63
เรื่อง 2.5 เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
1
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน (1) 14 ก.ย. 63
2
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน (2) 21 ก.ย. 63
เรื่อง 2.6 เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน
1
  เรื่อง เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน 28 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ