สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นิราศภูเขาทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราศ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรภู่ ท่านแต่งนิราศเรื่องนี้จากการเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง ที่กรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) เมื่อเดือนสิบเอ็ด ปีชวด (พ.ศ. 2371) ขณะบวชเป็นพระภิกษุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 5.1 ม.1/1     สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

ท 5.1 ม.1/2     วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ

ท 5.1 ม.1/3     อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถสรุปเนื้อหาของนิราศภูเขาทองได้

2. สามารถถอดคำประพันธ์ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง “แผนภาพความคิด สรุปเนื้อหาและคุณค่าของนิราศภูเขาทอง”

2. การสังเกตพฤติกรรม  

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงานที่ 2 “แผนภาพความคิด สรุปเนื้อหาและคุณค่าของนิราศภูเขาทอง”                          

2. แบบประเมินพฤติกรรมการถอดคำประพันธ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก (Rerun)
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (2) 31 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบบทประพันธ์)