สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   คำนามเป็นคำที่มีความหมาย มีหน้าที่ เป็นประธาน บทกรรม หน่วยเติมเต็ม หน่วยเสริมความหรือขยายคำนามอื่น ๆ ซึ่งปรากฏในบทประพันธ์นิราศภูเขาทองอย่างมีความหมายและมีคุณค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ท 4.1 ม.1/3     วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำนามได้

2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนามได้

3. บอกคำนามจากนิราศภูเขาทองได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง “ชนิดและหน้าที่ของคำนาม

2. ตรวจกิจกรรม เรื่อง คำนามจากนิราศภูเขาทอง  

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงานที่ 1 เรื่อง “ชนิดและหน้าที่ของคำนาม”                  

2. แบบประเมิน เรื่อง คำนามจากนิราศภูเขาทอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระหว่างทางบันทึก (Rerun)
ชั่วโมง ระหว่างทางบันทึก
เรื่อง สรรสร้างนิราศภูเขาทอง (1) 26 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)