สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถเล่นเกมจำแนกบัตรภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติตนกับไม่ควรปฏิบัติตนเมื่อเดินทางได้

2. เด็กสามารถเก็บเกมเข้าที่ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเล่นเกมจำแนกบัตรภาพสิ่งที่ควรปฏิบัติตนกับไม่ควรปฏิบัติตนเมื่อเดินทาง

2. สังเกตความรับผิดชอบในการเก็บของเข้าที่ด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (5)
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา