สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถสนทนาและเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

2. บอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในขณะเดินทางด้วยจักรยานหรือจักรยานยนต์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสามารถเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

2. สังเกตการสนทนาและตอบคำถามเกี่ยวกับยานพาหนะทางน้ำโดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (5)
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์