สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถแสดงออกได้เหมาะสมตามสถานะการณ์

2. สามารถทายเสียงยานพาหนะทางอากาศแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

3. สามารถจับคู่และเปรียบเทียบความเหมือนของยานพาหนะทางอากาศ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตแสดงออกได้เหมาะสมตามสถานะการณ์

2. สังเกตการทายเสียงยานพาหนะทางอากาศแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

3. สังเกตการจับคู่และเปรียบเทียบความเหมือนของยานพาหนะทางอากาศ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเดินทาง
ชั่วโมง การเดินทาง (4)
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์