สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับการความเมตตา กรุณาต่อสัตว์น้ำ

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับความเมตตา กรุณาต่อสัตว์น้ำ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับความเมตตา กรุณาต่อสัตว์น้ำได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับความเมตตา กรุณาต่อสัตว์น้ำ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (5) 26 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์