สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกถึงการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์น้ำได้

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกถึงการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์น้ำ

2. สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการป้องกันอันตรายและความปลอดภัยจากสัตว์น้ำแต่ละชนิด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (4) 25 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์