สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์น้าและสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บก

2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์น้าและสัตว์บกได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกได้ว่าสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์น้าและสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์บก

2. สังเกตการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสัตว์น้าและสัตว์บก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 สัตว์น่ารัก
ชั่วโมง สัตว์น่ารัก (2) 21 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์