สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับการการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย  

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย  

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย ได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน หิน ทราย  

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (4) 18 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์