สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของดิน หิน ทรายได้

2. บอกสิ่งของในห้องเรียนที่ทำจากดิน หิน ทรายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกประโยชน์ของดิน หิน ทราย

2. สังเกตการบอกสิ่งของในห้องเรียนที่ทำจากดิน หิน ทราย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (3) 15 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์