สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกลักษณะของดิน หิน ทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

๒. ค้นหาค้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเองได้

๓. จำแนก และจัดกลุ่มของสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกลักษณะของดิน หิน ทราย จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตการค้นหาค้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง

3. สังเกตการจำแนก และจัดกลุ่มของสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนา

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย (1) 13 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์