สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาบอกเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากส่วนประกอบของต้นไม้

2. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากส่วนประกอบของต้นไม้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนาบอกเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากส่วนประกอบของต้นไม้ ได้

2. สังเกตพฤติกรรมการฟังฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบสอดคล้องเกี่ยวกับการประกอบอาหารจากส่วนประกอบของต้นไม้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (5) 12 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์