สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของต้นไม้ได้

2. ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกประโยชน์ของต้นไม้

2. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (4) 11 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์