สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะรูปร่างของใบไม้โดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. บอกความเหมือนและความแตกต่างของใบไม้ได้

3. จัดกลุ่มใบไม้ที่เหมือนกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกลักษณะรูปร่างของใบไม้โดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตการบอกความเหมือนและความแตกต่างของใบไม้

3. สังเกตการจัดกลุ่มใบไม้ที่เหมือนกัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก (2) 7 ก.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์